Badanie Satysfakcji Pracowników

PROTE Technologie dla Środowiska to innowacyjna firma rozwiązująca problemy ekologiczne – przeciwdziała  ich powstawaniu oraz je likwiduje. Zapewniają w tym zakresie kompleksową obsługę począwszy od projektu, poprzez obsługę formalno-prawną oraz realizację powierzonych zadań. 

Obrazek do Badanie Satysfakcji Pracowników
Cel projektu

Nadrzędnym celem badania satysfakcji pracowników firmy PROTE było wyznaczenie kierunków budowania strategii rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi i podniesienie efektywności pracy.


Zadania
 • Rozpoznanie postaw, jakie panują wśród pracowników organizacji
 • Zdefiniowanie czynników, które mogą pozytywnie lub negatywnie wpływać na poziom zadowolenia pracowników
 • Identyfikacja potencjalnych problemów i zagrożeń
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych pracowników w kontekście organizacji
 • Identyfikacja stylu zarządzania w organizacji postrzeganego przez podwładnych i ocena efektywności zarządzania na różnych szczeblach
 • Rozpoznanie kultury organizacyjnej

Realizacja

Etapy realizacji projektu:

 1. Wywiady z kadrą zarządzającą
 2. Wywiady behawioralne ze wszystkimi Pracownikami
 3. Badania ankietowe:
  • Ankieta motywacji i satysfakcji
  • Kultura organizacyjna
  • Fazy życia organizacji
  • Styl zarządzania postrzegany przez podwładnych
 4. Podsumowanie działań

Rezultat
W wyniku podjętych działań powstał Raport końcowy, zawierający informacje dotyczące:
 • Postaw i nastrojów pracowników
 • Głównych motywatorów w badanej organizacji
 • Potrzeb rozwojowych pracowników oraz mogących się potencjalnie pojawiać problemów
Raport ukazuje także spójność poziomów pomiędzy fazą życia organizacji, a obowiązującym w niej stylem zarządzania i kulturą, a także pokazuje, w jakim stopniu wizja przyszłości organizacji jest spójna z wizją przyszłości poszczególnych pracowników. 
Kluczową informacją w Raporcie są rekomendacje co do dalszych działań, które w rezultacie mają przyczynić się do zwiększenia efektywności i zyskowności firmy poprzez rozwój jej pracowników.