Audyt personalny

Jeżeli myślisz o zwiększaniu efektywności zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Twojej Firmie, powinieneś rozważyć wdrożenie audytu personalnego jako elementu weryfikującego sprawność funkcjonowania procesów i procedur stosowanych w realizacji funkcji personalnej w organizacji.
Audyt personalny
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?

 
 • Budowanie profesjonalnego wizerunku działu personalnego
  Wesprzemy pracowników działu personalnego Twojej Firmy w stworzeniu wizerunku ekspertów opartego o kompetencje i wiedzę o nowoczesnych narzędziach zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. 
 • Precyzyjne określenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności działu personalnego
  Nakreślimy ramy biznesowe, w których będzie funkcjonował dział personalny, ściśle wskazując jego kompetencje i definiując wskaźniki oceny skuteczności realizowania polityki personalnej organizacji.
 • Zapewnienie spójności polityki i podejmowanych działań w obszarze ZZL
  Odpowiednio dobierzemy zakres wykorzystywanych narzędzi ZZL do celów biznesowych, skali działalności i kultury organizacyjnej Twojej Firmy oraz przyjętych założeń odnośnie polityki personalnej.
 • Identyfikacja istotnych problemów personalnych
  Zweryfikujemy kluczowe elementy polityki personalnej niezbędne dla efektywnego funkcjonowania zasobów ludzkich w Twojej Firmie. Zaplanujemy wdrożenie nowych lub modyfikację istniejących rozwiązań.
 • Ocena wkładu polityki personalnej w funkcjonowanie organizacji
  Przeprowadzimy kompleksową analizę realizowanej roli i wartości dodanej zapewnianej przez dział personalny Twojej Firmy.
 • Zapewnienie zgodności polityki personalnej z wymogami prawa
  Pomożemy Ci zweryfikować zgodność stosowanych rozwiązań z aktualnym stanem prawnym. 
 • Optymalizacja kosztów pracy poprzez udoskonalenie stosowanych procedur
  Zaproponujemy nowoczesne rozwiązania wspierane przez narzędzia informatyczne pozwalające podnosić wydajność działań i procesów realizowanych przez dział personalny.
 • Przegląd systemu obiegu informacji personalnej w organizacji
  Poddamy analizie ścieżki przepływu informacji i ocenimy sprawność komunikacji wewnętrzne w Twojej Firmie a następnie zaproponujemy wdrożenie rozwiązań optymalizujących. 

Audyt personalny - droga do skutecznego zarządzania kapitałem ludzkim

 1. Planowanie audytu
  Uzgodnimy podstawowe cele stawiane wobec audytu personalnego, określimy jego zakres i harmonogram oraz wykorzystywane narzędzia.
 2. Realizacja audytu
  Przeprowadzimy analizę dokumentacji pracowniczej, istniejących procedur oraz zorganizujemy moderowane spotkania z przedstawicielami grup pracowników oraz kadrą zarządzającą. 
 3. Opracowanie i prezentacja wyników oraz rekomendacji
  Na podstawie zebranych informacji określimy stopień dostosowania struktur, systemów i procedur organizacyjnych do celów strategicznych, zidentyfikujemy potencjalne obszary wymagające usprawnień oraz zaproponujemy program ich implementacji.
 4. Wdrażanie zmian i ich ewaluacja
  Przeprowadzimy proces wdrażania usprawnień w formie i zakresie uzgodnionym z kadrą zarządzającą. Dokonamy weryfikacji funkcjonowania wdrożonych zmian i zarekomendujemy ewentualne modyfikacje programu usprawnień.
   

Jeżeli chcesz skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim w Twojej Firmie, przeprowadź z nami audyt personalny.

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane