Modele kompetencji

Kluczowym elementem budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi  jest odpowiednio skonstruowany model kompetencji. Zaprojektujemy dla Twoje Firmy dedykowany model kompetencji, który pozwoli zredukować koszty funkcjonowania organizacji oraz będzie wspierał podnoszenie efektywności pracowników podczas realizacji celów biznesowych.
Modele kompetencji
JAKIE KORZYŚCI UZYSKASZ WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI?
 
 • Opracowanie dedykowanego modelu kompetencji
  Zapewniamy indywidualne podejście w procesie projektowania i wdrażania modelu kompetencji dostosowanego do celów i specyfiki Twojej Firmy.
 • Wsparcie kształtowania ładu organizacyjnego
  Pomożemy ustandaryzować elementy polityki personalnej zwiększając przejrzystość struktury organizacji oraz zapewniając czytelność wszelkich zachodzących w niej zależności. 
 • Usprawnienie procesu rekrutacji pracowników
  Zwiększymy skuteczność procesu doboru pracowników dzięki ścisłemu powiązaniu profili stanowisk z oczekiwanymi poziomami wymaganych kompetencji.
 • Powiązanie z systemem oceny pracowników
  Usprawnimy proces oceny pracowników w Twojej Firmie, opisując kompetencje za pomocą zestawu zachowań możliwych do zaobserwowania i oceny podczas codziennej pracy.
 • Optymalizacja polityki szkoleń i rozwoju pracowników
  Precyzyjnie zdefiniowane zestawy kompetencji przypisane do poszczególnych grup stanowiskowych umożliwią zoptymalizowanie polityki szkoleniowej w Twojej Firmie.
 • Budowanie poczucia sprawiedliwości
  Przejrzysta ścieżka oceny i rozwoju pracowników w Twojej Firmie stanie się solidnym fundamentem budowy wzajemnego zaufania i poczucia sprawiedliwości w Twojej Firmie.

Skuteczne wdrożenie modelu kompetencji z HRE

 1. Analiza wstępna
  Zapoznanie się z celami i specyfika organizacji oraz przegląd dokumentacji personalnej.
 2. Kampania informacyjna
  Zaprojektowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjnej przygotowującej pracowników do procesu wdrożenia modelu kompetencji.
 3. Zdefiniowanie kluczowych kompetencji
  Wyodrębnienie strategicznych kompetencji, niezbędnych do osiągania wyznaczonych celów przez pracowników na różnych poziomach stanowisk.
 4. Przegląd i aktualizacja opisów stanowisk
  Weryfikacja istniejących w Twojej Firmie opisów stanowisk oraz ich optymalizacja pod kątem możliwości adekwatnego wykorzystanie w projektowanym modelu kompetencji.
 5. Zaprojektowanie i wdrożenie modelu kompetencji
  Stworzenie dopasowanej do specyfiki Twojej Firmy struktury modelu kompetencji oraz implementacja w niej kluczowych kompetencji w sposób umożliwiający jego efektywne wykorzystanie w różnych aspektach polityki personalnej.
 6. Ewaluacja zaprojektowanego modelu
  Weryfikacja funkcjonowania modelu kompetencji w praktyce oraz wdrożenie zmian optymalizujących.

Uporządkuj zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej Firmie wdrażając model kompetencji. Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń na numer:
 
+48 533 328 864
lub wypełnij formularz kontaktowy - odpowiemy w ciągu 48 godzin
 

*pola wymagane